جستجوی Google ‘سایت:” فرمان خراب است [Update: Fixed] از طریقMattGSouthern

در حال حاضر مشکلی با دستور “سایت:” در جستجوی Google وجود دارد که ممکن است در نمایش محتوای فهرست شده یک سایت ناموفق باشد.

پست Google Search ‘Site: Command خراب است [Update: Fixed] از طریقMattGSouthern برای اولین بار در ژورنال موتور جستجو ظاهر شد.

مقاله پیشنهادی  گوگل هلدینگ اولین کنفرانس مجازی مجازی در تاریخ 26 اوت