اتوماسیون و جستجوی پولی – نحوه سازگاری و پیشرفت [Podcast]

فردریک والایز به لورن بیکر می پیوندد تا در مورد روند PPC و اتوماسیون معرفی شده توسط موتورهای تبلیغاتی صحبت کند. اتوماسیون همه جا وجود دارد – اما معنای آن برای پزشکان چیست؟ آیا ما با ماشین جایگزین می شویم؟ چگونه می توانیم ارزیابی کنیم که برای مشتریان / سازمانهای خود ارزشمند باقی بمانیم؟

مقاله پیشنهادی  WordPress 5.7.2 یک آسیب پذیری انتقادی را اصلاح می کند